Timetable

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10.00
Multisports
10.30
12.30
Multisports
10.30
12.30
Multisports
10.30
12.30
Multisports
10.30
12.30
11.00
12.00
13.00
Dodgeball
13.30
15.00
Football
13.30
15.00

Street Dance
13.30
15.00
Arts & Crafts
13.30
15.00

Basketball
13.30
15.00
14.00

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

No timetable events available!